علم و تفکر

تغییر

برای موفق شدن و شاد زیستن،  تغییر اجتناب ناپذیر است.

منتظر معجزه نباش.

معجزه زمانی رخ میدهد که تو تغییر کنی.