علم و تفکر

تئوری سوسک

داستانی در این رابطه وجود دارد که منسوب به "ساندار پیچای" است. او یک مهندس و مدیر اجرایی هندی تبار در حوزه فناوری اطلاعات است که از دهم آگوست 2015 به عنوان مدیر عامل اجرایی شرکت "گوگل" انتخاب شد. این داستان را "ساندرا" در سخنرانی خود در گوگل بیان کرده است و "تئوری سوسک در توسعه شخصی" از ان نشات می گیرد. در یک رستوران، یک سوسک ناگهان از جایی پر می زند و بر روی یک خانم می نشیند. آن خانم از روی ترس شروع به فریاد می کند. وحشت زده بلند می شود و سعی می کند با پریدن و تکان دادن دست هایش، "سوسک" را از خود دور کند. واکنش او مسری بود و افراد دیگری هم که سر آن میز بودند وحشت زده می شوند. بالاخره آن خانم موفق می شود سوسک را از خود دور کند. سوسک پر می زند و روی خانم دیگری نزدیکی او می نشیند. این بار نوبت او و افراد نزدیکش می شود که همین حرکت ها را تکرار کنند. پیشخدمت به سمت آنها می دود تا کمک کند. در اثر واکنش های خانم دوم، این بار سوسک پر می زند و روی پیشخدمت می نشیند. پیشخدمت محکم می ایستد و به رفتار سوسک روی لباسش نگاه می کند. زمانی که مطمئن می شود، "سوسک" را با انگشتانش می گیرد و به خارج رستوران پرت می کند. در حالی که قهوه ام را مزه مزه می کردم، شاهد این جریان بودم و ذهنم درگیر این موضوع شد. ایا "سوسک" باعث این رفتار "هیستریک" شده بود؟ اگر این طور بود، چرا پیشخدمت دچار این رفتار نشد؟ چرا او تقریبا به شکل ایده آلی این مساله را حل کرد، بدون اینکه آشفتگی ایجاد کند؟ این"سوسک" نبود که باعث این ناآرامی و ناراحتی خانم ها شده بودند، بلکه عدم توانایی خودشان در برخورد با سوسک موجب ناراحتی شان شده بود. من فهمیدم این فریاد پدرم، همسرم یا مدیرم بر سر من نیست که موجب ناراحتی من می شود، بلکه ناتوانی من در برخورد با این مسائل است که من را ناراحت می کند. این ترافیک بزرگراه نیست که من را ناراحت می کند، این ناتوانی من در برخورد با این پدیده است که موجب ناراحتیم می شود. من فهمیدم که در زندگی نباید "واکنش" نشان داد، بلکه باید "پاسخ" داد. آن خانم ها به اتفاق رخ داده "واکنش" نشان دادند، در حالیکه پیشخدمت "پاسخ" داد. "واکنش" ها همیشه غریزی هستند، در حالی که "پاسخ" ها همراه با تفکرند. این مفهوم مهمی در فهم زندگی است. << آدمی که خوشحال است به این خاطر نیست که همه چیز در زندگیش درست است، او به این خاطر خوشحال است که "دیدگاهش" نسبت به مسائل درست است>>.