کلمات هم صدا با تفاوت شکل( هفتمی ها)

کلمات هم صدا با تفاوت شکل( هفتمی ها)

درسی

قیمت : رایگان

کلمات هم صدا با تفاوت شکل🔽🔽🔽🔽 


خوار= کم ارزش و کوچک☘️ خار = تیغ گل یا خاشاک
سد = دیواری برای جمع کردن آب🌴 صد = عددی در ریاضی
ثری = خاک و زمین🌵 سرا = خانه
خیش = گاو آهن🌲 خویش = خود ، فامیل
🍃خاست = بلند شد🍃 خواست = میل ، آرزو ، طلب
🍄ثواب = پاداش اخروی🍄 صواب = ذرست
🌼غازی = جنگجو🌼 قاضی = قضاوت کننده
🌷علَم = پرچم🌷 الَم =درد و رنج
🌹حاسد = حسود🌹 حاصد = درو کننده
🌺غریب = بیگانه🌺 قریب = نزدیک
🌿نواحی = ناحیه ها🌿 نواهی = نهی شده ها
🌻آری = بله🌻 عاری = بدون چیز
🌱قوس = کمان🌱 غوث =فریاد🌱غوص = فرو رفتن در آب
🌺عرض = پهنا🌺 ارض = زمین🌺 ارز = پول خارجی
🌾نصر = پیروزی🌾 نسر = کرکس🌾 نثر = نوشته ای که شعر نیست
🍁غزا = جنگ🍁 قضا = تقدیر الهی🍁 غذا = خوردنی
🌸سیف = شمشیر🌸 صیف= تابستان
🍀عمارت = آبادانی🍀 امارت =فرمان روایی
🌎حیات = زندگی🌎 حیاط = زمین با حد و حدود ،حصار
🌳اساس = بنیاد و پایه🌳 اثاث =لوازم خانه
🍁خان = سرور ، رئیس🍁 خوان = سفره
🌾راضی = خشنود ، قانع🌾 رازی = نام دانشمند ایرانی ، چیز پنهانی
🍄حال = چگونگی ، کیفیّت🍄 حوال = حائل میان دو چیز
🌼خـُرد =  کوچک که در مقابل بزرگ است🌼 خورد=  خوراک
🌹باز= دوباره🌹 باز= باز کردن (مثلا دفتر)🌹 باز=نوعی پرنده