ریاضی ( درس‌دوازدهم) - پایه اول - سرکار خانم اسماعیلی