کرونا کلمه ای تلخ یا واژه ای زیبا - کاری متفاوت از علی اصلانی