پرندگانی که پرواز نمیکنند

علم و تفکر

پرندگانی که پرواز نمیکنند

انواع مهم: پرندگان بزرگ دونده- شتر مرغ(یک گونه) رآ (نوعی شتر مرغ)(دوگونه) کاسو آری(3 گونه) امو(یک گونه)

گونه های شب رو با پاهای کوتاه و بدن بزرگ3 گونه

شناگران وشیرجه روندان ماهر- پنگوئنها  16 گونه

عجایب_ آبچلیک جزیره ای حدود 10 گونه

با توجه به مزیتهایی که پرواز دارد تعداد قابل توجهی از پرندگان پرواز نمیکنند. اغلب این جانوران در جاهایی از زمین زندگی میکنند که تعداد دشمنانشان کم است. در برخی از جزیره های دنیا گونه هایی وجود دارند که با وجود خویشاوندی نزدیک با پرندگانی که به خوبی پرواز میکنند قدرت پرواز را از دست داده اند. برخی به دویدن خو گرفته اند. دانشمندان بر سر اینکه ایا قدرت پرواز انها در اثر تکوین از بین رفته و یا کلا چنین توانایی را نداشته اند اختلاف نظر دارند.

 

حرکت:

پرندگان بزرگ دونده پاهایی بلند با ماهیچه های قدرتمندی در ناحیه ران دارند. آنها شاخه نشین نیستند، بنابراین پاهایشان پنجه عقبی ندارد اما سه پنجه جلویی سر جای خود محفوظ است. در شتر مرغ یک پنجه دیگر هم غایب است و فقط یک پنجه قلاب مانند و پنجه کوچکتر کناری باقی مانده است. شتر مرغ میتواند با سرعت 65 کیلومتر در ساعت بدود. برای حفظ تعادل خود به هنگام دویدن بالهایش را دور از هم نگه میدارد. پنگوئن ها اگرچه نمیتوانند پرواز کنند بالهایشان بدون استفاده باقی نمیماند. این بالها به صورت پاروهای فشرده ای تکوین یافته اند و پرنده را در پرواز میان آب یاری میکنند. این جانوران در تعقیب شکار بسیار سریع هستند. . برخی از انها چنان با سرعت در آب حرکت میکنند که میتوان از درون دریا مستقیما به صخره ای بلند بجهند. پاهایشان در منتهی الیه عقب بدن قرار دارد و جانور از انها به عنوان سکان استفاده میکند.

 

خوابیدن روی تخم:

بعضی از پرندگان که پرواز نمیکنند به نحوی غیر عادی از تخمهایشان مراقبت میکنند. شتر مرغ نر چند ماده را بارور کند و همهی این ماده ها در یک لانه تخم بگذارند. شتر مرغ نر در خوابیدن به روی تخم ها سهم بزرگی دارد. در انواه امو ها و رآها و کاسوآری ها فقط نر است که روی تخم ها میخوابد و از جوجه ها مراقبت میکند. برخی از پنگوئن ها لانه میسازند و برخی دیگر تخمهای منفردی میگذارند و برای انکه جوجه هایشان از تخم درآیند آنها را روی پاهای خود نگه میدارند.