پستانداران تخم گذار

علم و تفکر

پستانداران تخم گذار

 

این پستانداران غیر از تخم گذاردن از چند جنبه دیگر نیز با بقیه پستانداران تفاوت دارند. دمای بدن انها پایین تر و متغیر تر است. و غده های شیری انها غده های عرق تغییر شکل یافته ای هستند که نوک مشخصی ندارند. در اسکلت انها بعضی از خصوصیات خزندگان وجود دارد. و سوراخ تولید مثل آنها و دفع مدفوع انها از هم مجزا نیست. کیسه داران معمولا بیشتر به پستانداران  جنین دار شباهت دارند. اما شکل تولید مثل انها این دو نوع جانور را از هم متمایز میکنند. اگر چه به دنیا آوردن فرزند در مرحله ی ابتدایی رشد نحوه زندگی انها ار محدود میکند. ولی آنها بر حسب گونه، به شرایط بسیار متنوعی سازگار شده اند و انواع بسیار گوناگونی از غذاها را میخورند. کیسه داران شامل ساریغها، کوآلاها و کانگوروها هستند.

 

نوزاد:

پلاتی پوس و مورچه خوار خاردار تخمهایی کوچک با پوسته چرم مانندی میگذارند که بیشتر به تخم خزندگان شباهت دارد. پلاتیپوس در نقب(سوراخ زیرزمینی) زندگی میکند و در حفره ای تخم میگذارد. طی فصل تولید مثل کیسه ای در مورچه خوار خاردار به وجود می آید که خانه موقت تخم ها و نوزادی که از تخم در آمده میشود.

در کیسه داران بچه مدت نسبتا کوتاهی در رحم مادر میماند هنگامیکه به دنیا می آید همه ی اندامهایش به خوبی شکل گرفته اند. اما معدودی از این اندامها واقعا کار میکنند.نوزاد بدون کمک مادر میخزد و خود را به یکی از پستانهای مادر میرساند و آنها را با دهان می قاپد. نوک پستان ورم میکند، و نوزاد انرا میمکد. و شیر مادر ترشح میشود. نوزاد به سرعت رشد میکند. در بسیاری از گونهها کیسه پستانها را برای نوزاد محصور میکند. اما پستانهای برخی دیگر میان گودی شکم رها هستند. نوزاد جانور کیسه دار شباهت کمی با جانور بالغ دارد. کانگوروی نوزاد جانوری است به اندازه انگشت شست که اندامهای حرکتی جلوی بدنش بزرگتر از پاهاست. کور است اما حس بویایی دارد. و این حس به طرف کیسه هدایتش میکند. هنگامی که بزرگتر میشود کیسه را درفواصل زمانی کوتاه ترک میکند. هنگامیکه بچه درون کیسه بزرگ و مستقل میشوداما هنوز شیر مادر را میخورد ممکن است بچه دیگری به دنیا بیاید.

 

تغذیه:

کانگوروها و والابی ها(کانگوروی گردن قرمز) یا از علف تغذیه میکنند یا روی برگهای بوتها ها ودرختان جوان میچرند. وومبت ها با دندان همیشه در حال رشدشان علف ها را با ریشه میخورند. تنبل کیسه دار استرالیایی برگهای درختان به ویژه اوکالیپتوس را میخورد.از جانوران دیگری که غذای اختصاصی میخورند ساریغ عسل کوچک است که زبان برسی برای لیس زدن شیره گلها دارد. گوشتخواران شامل گربه های بومی  و تعدادی از موشهای کیسه دار حشره خوارند. نومبت تقریبا فقط موریانه میخورد.

همه پستانداران تخم گذار (پلاتی پوس و مورچه خوار خاردار) بی دندان هستند. پلاتی پوس به خوبی شنا میکند و بسیاری از انواع جانوران کوچک را با منقار خود میگیرد. مورچه خوار خاردار می تواند زمین را به خوبی حفر کند و با زبان بلند خود مورچه ها را برباید.

 

انواع:

پستانداران تخم گذار فقط شامل پلاتیپوس های استرالیایی و مورچه خوارهای خاردار استرالیا و گینه نو است.

کیسه داران: 266 گونه شامل ساریغهای کوچک درخت زی(83گونه) تنبل کیسه دار استرالیایی، کانگورو، نومبت، وومبت، موش خرماهای جهنده، باندی کوت، و گربه های بومی(183گونه) در ناحیه استرالیا زندگی میکنند.