علم و تفکر

قارچ

 

قارچها را غالباً جدا از سایر گیاهان طبقه بندی می کنند زیرا سبزینه ندارند و ساختار یاخته بیشتر آنها هم ساده است. قارچها موجوداتی هتروتروف بوده، فاقد ریشه ، ساقه و برگ هستند و در یکی از پنج سلسله موجودات زنده قرار داده شده‌اند. بسیاری از قارچها زندگی انگلی دارند، بقایای فاسد شده یا مرده گیاهان جانوران را تجزیه میکنند و از آبگونی مغذی که نتیجه این فرایند است تغذیه می نمایند.بیشتر از100/000 گونه قارچ، از مخمرهای تک یاخته ای گرفته تا قارچهای خوراکی چند یاخته ای و قارچهای چتری سمی وجود دارند.

قارچها تقریبا در هر محیطی که زندگی در آنجا ممکن باشد سکنی می گزینند. انها دشمن اصلی گیاهان بزرگ هستند و بعضی  از آنها_ مثلا قارچ عامل عفونت پوست_ انسان را به بیماری دچار میسازند. البته، بعضی کپکها مواد شیمیایی مفیدی هم تولید میکنند که به صورت داروهای آنتی بیوتیک مورد استفاده همگان قرار دارند. مخمرها(ورآمدن) خمیر نان را تسهیل میکنند و در تخمیر الکل هم نقش دارند.


ساختار قارچ

ساختار اغلب قارچها از رشته‌ها و یا ریسه‌های نخی شکل به نام هیف تشکیل شده است. در قارچهای پست ، ریسه‌ها یا هیفها فاقد دیواره عرضی هستند. انشعابات هیفها یا ریسه‌ها شبکه‌ای به نام میسیلیوم را بوجود می‌آورند. شبکه میسیلیوم را می‌توان به صورت کپک بر روی مواد آلی مختلف مشاهده کرد. آنزیمهایی که توسط قارچهای مختلف بوجود می‌آیند می‌توانند انواع مواد آلی را تجزیه کرده و به مواد ساده‌تری مبدل کنند. قارچها از لحاظ ساختار یاخته‌ای جزء یوکاریوتها هستند در اطراف هسته و دیگر اجزای یاخته‌ غشای دو لایه وجود دارد. در اطراف یاخته ، دیواره یاخته‌ای حاوی کیتین قرار می‌گیرند. 

 

تولید مثل در قارچها 

اکثر قارچها به دو طریق جنسی و غیر جنسی تکثیر می‌یابند. در قارچهای تک یاخته‌ای ، تولید مثل غیر جنسی به روش تقسیم دوتایی و جوانه زدن انجام می‌گیرد و قارچهای پر یاخته‌ای غیر از قطعه قطعه شدن ریسه یا هیف ، انواع هاگهایی از قبیل اسپورانژیوسپور(زئوسپور و آپلانسپور) گویند یا، جنسی حاصل می‌شود. این نوع تولید مثل در قارچها به پنج روش صورت می‌گیرد.

 

انواع مهم قارچ ها :

قارچ های ناقص، مثل قارچ عامل عفونتهای پوستی فقط از طریق غیر جنسی تولید مثل میکنند فیکومیست ها- آسکومیست ها_ بازیدیومیست ها

خزه نماها 900 گونه که شکل آنها مسطح است. خزه های پر شاخ و برگ آب شیرین: حدود 100 گونه، که ظاهرا مثل خزه نماها هستند اما نوع پوشینه تولید کننده هاگ آنها متفاوت است.