علم و تفکر

جلبکها

شکل و اندازه جلبکها طیف گسترده ای دارد که از گیاهان تک یاخته ای و میکروسکوپی که بر صخره های نمناک یا مرجانها زندگی میکنند تا علفهای دریایی تسمه مانند و بسیار دراز(60متر) مثل کتانجک را که در سواحل کالیفرنیا یافت میشوند، در بر میگیرد. جلبکها یک یا چند نوع رنگدانه دارند و انرژی مورد نیاز خود را از طریق فرآیند فتوسنتز بدست میآورند. ساختار جلبک ساده است. جلبکهایی که رنگ آبی مایل به سبز دارند، گیاهان میکروسکوپی شبیه به باکتری ها هستند، و حتی در بزرگترین علفهای دریایی ریشه، ساقه و برگ دیده نمیشوند. بیشتر جلبکها آبزی هستند و در برکه ها، دریاچه ها و دریاها یافت میشوند و گاهی اوقات چنان به سرعت رشد میکنند که بر حسب نوع رنگدانه هایشان، آب زیستگاهها خود را به رنگ سبز، نارنجی یا صورتی در میآورند.

 در سطح خاکهای مرطوب نیز تعداد بسیار زیادی جلبک یافت می‌شود. بخشهای هوایی درختان و همچنین سنگها و صخره‌ها محلهای دیگری هستند که جلبکها می‌توانند بر روی آنها رشد کنند. بعضی از جلبکها می‌توانند در محیطهای غیر معمولی ، مثل دریاچه‌های نمک ، چشمه‌های آب گرم و یخچالهای طبیعی و حتی در درون بدن و بافتهای موجودات زنده زیست کنند. 

انواع جلبکها:

 حدود 20000 گونه جلبک در آبهای شیرین و دریاهای سراسر جهان وجود دارند. این گونه ها عبارتند از جلبکهای سبز، مثل گیاه برکه ای معمولی و شبیه به مو که اسپیروجیرا نام دارد، و کاهوی دریایی یا اولوا که «پُربرگ» است، و جلبکهای سرخ و قهوه ای رنگ از جمله علف دریایی کیسه ای، علف پاروی و جلبک خوراکی که در ساحل دریاها به وفور یافت میشود.

تولید مثل در جلبک ها

روش های تولید مثل در جلبکها به سه شکل زیر می باشد:

1- رویشی

2- غیر جنسی

3- جنسی

تولید مثل رویشی

در این نوع تولید مثل، بخشی از پیکر جلبک جدا می شود و پس از رشد و نمو به جلبک جدیدی تبدیل می گردد:

1- قطعه قطعه شدن

2- تقسیم دو تایی یاخته

3- ایجاد یاخته های مقاوم

 

تولید مثل غیر جنسی

در این نوع تولید مثل، جلبک یاخته های زایشی ویژه ای به نام هاگ ( اسپور) را بوجود می آورد. هاگ ها درون ساختاری به نام هاگدان( اسپورانژیوم) تولید می شوند.

هاگ ها بر دو نوع هستند:

متحرک (زئوسپور)

غیر متحرک( آپلانواسپور)

 

تولید مثل جنسی

در این نوع تولید مثل، دو نوع یاخته جنسی مخالف به نام های گامت نر و ماده تولید می شود و شرایط تولید متفاوتی دارند که نهایتا به هم رسیده و تولید مثل جنسی رخ میدهد.