جوندگان و خرگوش ها

علم و تفکر

جوندگان و خرگوش ها

جوندگان و خرگوشها:

 

 گروه جوندگان که شامل موش، موش صحرایی و خرگوش است پستاندارانی بسیار موفق هستند که تقریبا در همه زیستگاه ها به جز دریا زندگی می کنند. رمز موفقیت انها روش تغذیه  و قدرت تولید مثل سریع انهاست.

 

دندانها و آرواره ها:

جوندگان یک جفت دندان پیشین بزرگ در بالا و پایین جلوی دهان دارند. این دندان ها به طور مداوم رشد می کنند، و برای ساییدن غذاهای سخت گیاهی به کار می روند. جویدن و ساییدن باعث می شود تا اندازه دندان ها علیرغم رشد همیشگی آنها ثابت باقی بماند. مینای جلوی دندان های پیشین سخت تر است.

خرگوش ها غذا را دو مرتبه از روده عبور می دهند و مواد دفعی حاصل از اولین عبور را می خورند. و بدین ترتیب بیشترین استفاده از غذا را می برند.

 

تولید مثل:

بسیاری جوندگان زاد و ولد بسیاری دارند. این بدان علت نیست که هربار فرزندان بسیاری به دنیا می آورند. بلکه به این علت است که فرزندان به نوبه خود قادرند در اوایل بلوغ تولید مثل کنند. درحالی که برخی از گونه ها در یک زمان 17فرزند به دنیا می آورند، تعداد نوعی و رایج تولید مثل 4 فرزند است. در گونه هایی مثل موش دوره ی بارداری چند هفته است و موش های کمتر از یکساله نیز ممکن است فرزند به دنیا بیاورند. در شرایط مساعد جمعیت به سرعت زیاد می شود. خرگوش ها نیز به سرعت تولید مثل می کنند. فرزندان یک جفت خرگوش، در صورتی که نمیرند، طی سه سال به 33 میلیون می رسند!

 

لانه ها:

جوندگان در بسیاری جاها لانه می کنند. بسیاری در سوراخ درخت ها، و جنس لانه ها از چوب، علف، پوست درخت. حتی ممکن است لانه های آنها چند صد متر طول داشته باشد مثل موش کور و یا سیستم پیچیده ای از اطاقک ها باشد که جایی مخصوص انبار غذا و دفع مدفوع و ... را شامل می شود.