علم و تفکر

قفل سازی

قفل سازی

چیزی که موجب شگفتی هر بیگانه ای که از ایران دیدن می کند می شود همانا نزدیکی و پهلوی هم بودن اشیاء بسیار کهن و کالای نو و وارداتی است.

در مورد قفل و کلید هم همینطور است. قفل کردن خزانه ها و انبارهای گندم و پرستش گاهها در هزاره دوم ق.م در مصر و بین النهرین متداول بوده است. قفلی که قفل ساز ایرانی می سازد نشانه نبوغ فنی او در جهات مختلف است. پاره ای از این قفل ها همانند قفل های مصری و یونانی است، برخی دیگر نیز مانند قفل های رومیان است. برخی به قفل های چینی و هندی می ماند و تعدادی هم مانند قفلهایی است که در اروپا از قرون وسطی تا انقلاب صنعتی به کار برده می شد.

قفل های ایران را از دیدگاه فنی می توان به رده های زیر بخش کرد:

الف) قفل های ثابت در (کلیدون خانه)

1-    کلون دان

2-    کلون

3-    قفل فنر پخش شو

ب‌)  قفل آهن

1-    قفل فنر ( با کلید پیچی)

2-    قفل فنری (با کلید فشاری)

3-    قفل لوله ( با کلید پیچی)

قفل رمز ( حرفی بی کلید)