صليب‌ سرخ‌ چيست‌ و چگونه‌ به‌ وجود آمد؟

علم و تفکر

صليب‌ سرخ‌ چيست‌ و چگونه‌ به‌ وجود آمد؟

صليب‌ سرخ‌ سازماني‌ بين‌المللي‌ با اهداف‌ انسان‌ دوستانه‌ است‌.

هدف‌ از تأسيس‌ اين‌ سازمان‌ در ابتدا كمك‌ به‌ مجروحان‌ جنگي‌ بود؛ ولي‌ بعدها فعاليتّهاي‌ آن‌ در جهت‌ رفع‌ هرگونه‌ رنج‌ و درد از انسانها گسترش‌ يافت‌. تقريباً تمام‌ كشورهاي‌ جهان‌، عضو اين‌ سازمان‌اند. صليب‌ سرخ‌، هم‌ در زمان‌ جنگ‌ و هم‌ در زمان‌ صلح‌ فعّال‌ است‌ اين‌ سازمان‌ بدون‌ توجّه‌ به‌ نژاد، رنگ‌، مليّت‌ و مذهب‌ در خدمت‌ تمام‌ افراد نيازمند در سراسر جهان‌ است‌. اهداف‌ اين‌ سازمان‌ در زمان‌ صلح‌ عبارت‌اند از، ارائه‌ كمكهاي‌ اوليّه‌، تأسيس‌ بيمارستان‌، تربيت‌ پرستار و ماما، تأمين‌ آب‌ آشاميدني‌ سالم‌، تأسيس‌ سازمانهاي‌ انتقال‌ خون‌، نظارت‌ بر كنترل‌ جمعيّت‌ و سلامت‌ مادران‌ و نوزادان‌، كمك‌ به‌ آسيب‌ديدگان‌ بلاياي‌ طبيعي‌ و غيره‌.

  مؤسس‌ سازمان‌ صليب‌ سرخ‌ يك‌ بانكدار سويسي‌ به‌ نام‌ «هنري‌ دونانت‌» بود. او در 24 ژوئن‌ 1859ميلادي‌ طي‌ يك‌ سفر كاري‌ عازم‌ لومباردي‌ (شمال‌ ايتاليا) شد. در آن‌ زمان‌ نيروهاي‌ فرانسوي‌ و اتريشي‌ در اين‌ شهر در حال‌ جنگ‌ بودند. شهر به‌ صورت‌ ميدان‌ نبرد در آمده‌ بود و هزاران‌ زن‌ و مرد مجروح‌ در اثر كمبود كمكهاي‌ اوليّه‌ جان‌ مي‌باختند. اين‌ مناظر دلخراش‌، دونانت‌ را سخت‌ تحت‌ تأثير قرار داد. او با جمع‌آوري‌ تعدادي‌ داوطلب‌، مراقبت‌ و پرستاري‌ از مجروحان‌ جنگي‌ هر دو طرف‌ درگير را بر عهده‌ گرفت‌. به‌ اين‌ ترتيب‌ اقدامات‌ او جان‌ افراد بسياري‌ را نجات‌ داد.

 دونانت‌ در سال‌ 1862 ميلادي‌ خاطراتي‌ را كه‌ از اين‌ نبرد داشت‌، به‌ چاپ‌ رساند. او در اين‌ كتاب‌ از تمام‌ انسانها براي‌ تأسيس‌ سازماني‌ كه‌ بتواند از رنج‌ و درد مردم‌ نيازمند بكاهد، ياري‌ طلبيد. اين‌ درخواست‌ تأثير زيادي‌ بر افكار عمومي‌ گذاشت‌. به‌ اين‌ ترتيب‌ در سال‌ 1864 ميلادي‌ در يك‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ در ژنو، 16 كشور با تأسيس‌ صليب‌ سرخ‌ موافقت‌ كردند. نشانه‌ اين‌ سازمان‌ نيز با جا به‌ جا كردن‌ رنگهاي‌ پرچم‌ كشور سويس‌ تهيّه‌ شد. به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ به‌ جاي‌ صليبي‌ سفيد در زمينه‌اي‌ سرخ‌ از صليب‌ سرخ‌ در زمينه‌اي‌ سفيد استفاده‌ شد. از اين‌رو اين‌ سازمان‌ صليب‌ سرخ‌ نام‌ گرفت‌. هدف‌ اوليّه‌ صليب‌ سرخ‌ مراقبت‌ از زخميها و زندانيان‌ در طول‌ جنگ‌ بود.

           صليب‌ سرخ‌ از سه‌ نهاد مجزا تشكيل‌ شده‌ است‌. نخستين‌ نهاد، كميته‌ بين‌المللي‌ صليب‌ سرخ‌ است‌. اين‌ كميته‌ مستقل‌، 25 عضو دارد كه‌ همگي‌ آنها، شهروندان‌ سويسي‌اند و مركز آن‌ در ژنو است‌. نهاد دوّم‌، انجمن‌ صليب‌ سرخ‌ و نهاد سوّم‌ انجمن‌ صليب‌ سرخ‌ بين‌الملل‌ است‌.

 كميته‌ بين‌المللي‌ صليب‌ سرخ‌ در طول‌ دوران‌ جنگ‌ به‌ عنوان‌ يك‌ رابط‌ بين‌ انجمن‌ صليب‌ سرخ‌ بين‌الملل‌ و كشورهاي‌ در حال‌ جنگ‌ عمل‌ مي‌كند. اين‌ كميته‌ بر نحوه‌ نگهداري‌ و مراقبت‌ از اسيران‌ جنگي‌، نظارت‌ دارد و تماس‌ آنها را با خويشاوندانشان‌ برقرار مي‌كند.