علم و تفکر

کالری چیست؟

کالری  واحدی برای اندازه گیری انرژی گرمایی است. به مقدار گرمایی که موجب می شود دمای یک گرم آب یک درجۀ سانتی گراد افزایش یابد، یک کالری می گویند. متخصصین تغذیه از کیلو کالری برای اندازه گیری مقدار انرژی موجود در غذاها استفاده می کنند.

یک کیلو کالری مقدار گرمایی است که دمای یک کیلو گرم آب را یک درجۀ سانتی گراد افزایش می دهد. هر یک کیلو کالری معادل هزار کالری است.

سوختن مواّد غذایی در بدن موجب تولید انرژی گرمایی می شود. یک انسان 66 کیلو گرمی در حال استراحت کامل تقریبا به 1700 کیلو کالری در شبانه روز نیازمند است تا انجام فعالیتهای حیاتی بدنش امکان پذیر شود.

ما هنگام فعّالیت و ورزش کردن به کالری بیشتری نیاز داریم. به همین دلیل است که پس از دویدن ، شنا کردن و یا انجام سایر ورزش ها بیشتر احساس گرسنگی می کنیم. انرژی مازاد بر احتیاج بدن به شکل چربی در بخشهای مختلف بدن مثل زیر کم، رانها، بازوها و غیره ذخیره می شود.

مقدار کالری مورد نیاز هر فرد به وزن و نوع کاری که انجام می دهدبستگی دارد.

برای مثال کودکان زیر هت سال به 500 کالری و کودکان بیش از هشت سال به حدود هزار کیلو کالری در روز نیاز دارند.

یک فرد بالغ روزانه بین 1600 تا 2800 کیلو کالری مصرف میکند.

میزان تولید کالری در مواّد غذایی مختلف متفاوت است. به طور مثا یک گرم هیدرات کربن یا پروتئین چهار کیلو کالری و یک گرم چربی نه کیلو کالری تولید می کند.

اگر کالری به میزان کافی به بدن نرسد، شخص دچار لاغری می شود. از طرف دیگر مصرف بیشت از اندازۀ کالری فرد را چاق می کند.

بنابراین بهتر است همیشه از یک رژیم غذایی مناسب و متعادل استفاده کنیم.