علم و تفکر

گوشتخواران:

حدود 300 گونه پستاندار وجود دارد که مقدار قابل توجهی گوشت میخورند.

این جانوران را گوشتخوار می نامند. برخی از انها مانند شیر ها و ببرها شکارگرانی هستند که صید زنده شکار میکنند. بعضی دیگر، از جمله کفتار، لاشه خورانی هستند که بقایای اجساد جانوران دیگر را میخورند. اما پانداهای بزرگ تقریبا فقط از شاخه خیزران تغذیه میکنند، و آآرودلف ها( کفتارهای بومی جنوب و غرب آفریقا) هم لاشه و هم حشره میخورند.  فوکها( خوکهای آبی) شیرهای دریایی و شیر ماهی از خویشاوندان نزدیک گوشتخواران هستند که به زندگی درون آب سازگار شده اند. آنها عمدتا ماهی و نرم تن صدفدار میخورند. خصوصیت مشترک گوشتخواران آرواره های قوی با دندانهای نیش بزرگ است، و دندانهای آسیای با لبه های برنده دارند که برای دریدن و جویدن گوشت مناسب است.

 

شکار:

 بیشتر گوشتخواران موجوداتی منزوی هستند که به تنهایی شکار میکنند. برای مثال، ببر برای صید کمین میکند و سپس از فاصله ای مناسب روی آن میپرد.جانور را زمین میزند و با چنگالهای قوی خود گلوی آن را میگیرد. صید که قادر نیست تنفس کند میمیرد.

گرگها و اعضای دیگر خانواده سگها در گروههای 30 تایی شکار میکنند.این جانوران اغلب صید را محاصره میکنند. و سپس برای کشتن آن حلقه را تنگ میکنند.

راسوها و سمورها و امثال انها اغلب صید خو را تعقیب میکنند و به نقبهای زیرزمینی میکشانند. و شنگها روی ماهیهایی که در آب کم عمق شنا میکنند ناگهان میپرند. شیر ماهی ها صید نمیکنند اما از بستر دریا نرم تن صدفدار جمع آوری میکنند.

 

تغذیه:

گربه های بزرگی مانند شیر، یوزپلنگ، پلنگ، و ببر در یک وعده ان قدر از شکار خود میخورند که ممکن است تا چندین روز نیازی به غذا نداشته باشند. لاشه خورهایی مانند شغال هروقت غذا در دسترس باشند میخورند.  اما هر روز دنبال لاشه میگردند. این جانوران دندانهای آسیایی قوی دارند که به انها امکان میدهد تا استخوانها را باز کنند و مغز قوی آن را بخورند. گوشتخوارانی مانند خرس و راکون همه چیز خوارند. یعنی هم جانور و هم گیاه می خورند. خرس قهوه ای ماهی، لاشه، و غذای گیاهی میخورد. و اگر محل زندگیش به انسانها نزدیک باشد برای یافتن غذا به زباله دانی ها حمله میکند.

بوها و علایم:  

بیشتر گوشتخواران به جز فوک(خوک آبی) یک جفت غده در نزدیکی دم خود دارند که مایعی با بوی تند ترشح میکند. آنها از این بو برای علامتگذاری منطقه ی خود ، جلب جفت، یا وسیله دفاعی استفاده میکنند.

 

انواع مهم:

خانواده ی گربه(35گونه) شمال شیرها، ببرها، گربه های وحشی، و اهلی . خانواده ی سگها( 35 گونه) شغال، فنک(روباه کوچکی از شمال افریقا) گرگ و روباه است. خرسها(7 گونه)  راکون ها و پانداها(17 گونه)، خانواده زباد (80گونه)و خانواده راسو (67گونه) و فوکها(خوک آبی) شیرهای دریایی، شیر ماهی(33گونه)