جوندگان و خرگوشها:

علم و تفکر

جوندگان و خرگوشها:

 

 گروه جوندگان که شامل موش، موش صحرایی و خرگوش است پستاندارانی بسیار موفق هستند که تقریبا در همه زیستگاهها به جز دریا زندگی میکنند. رمز موفقیت انها روش تغذیه  و قدرت تولید مثل سریع انهاست.

 

دندانها و آرواره ها:

جوندگان یک جفت دندان پیشین بزرگ در بالا و پایین جلوی دهان دارند. این دندانها به طور مداوم رشد میکنند، و برای ساییدن غذاهای سخت گیاهی به کار میروند. جویدن و ساییدن باعث میشود تا اندازه دندانها علیرغم رشد همیشگی آنها ثابت باقی بماند. مینای جلوی دندانهای پیشین سخت تر است.

خرگوشها غذا را دو مرتبه از روده عبور میدهند و مواد دفعی حاصل از اولین عبور را میخورند. و بدین ترتیب بیشترین استفاده از غذا را میبرند.

 

تولید مثل:

بسیاری جوندگان زاد و ولد بسیاری دارند. این بدان علت نیست که هربار فرزندان بسیاری به دنیا میآورند. بلکه به این علت است که فرزندان به نوبه خود قادرند در اوایل بلوغ تولید مثل کنند. درحالی که برخی از گونه ها در یک زمان 17فرزند به دنیا میآورند، تعداد نوعی و رایج تولید مثل 4 فرزند است. در گونه هایی مثل موش دوره ی بارداری چند هفته است و موشهای کمتر از یکساله نیز ممکن است فرزند به دنیا بیاورند. در شرایط مساعد جمعیت به سرعت زیاد میشود. خرگوشها نیز به سرعت تولید مثل میکنند. فرزندان یک جفت خرگوش، در صورتی که نمیرند، طی سه سال به 33 میلیون میرسند!

 

لانه ها:

جوندگان در بسیاری جاها لانه میکنند. بسیاری در سوراخ درختها، و جنس لانه ها از چوب، علف، پوست درخت. حتی ممکن است لانه های آنها چند صد متر طول داشته باشد مثل موش کور و یا سیستم پیچیده ای از اطاقکها باشد که جایی مخصوص انبار غذا و دفع مدفوع و ... را شامل میشود.