علم و تفکر

حشره خواران

اولین پستاندارانی که تکوین یافتند حشره خواران بودند. موشهای پوزه دراز امروزی به بعضی از آنها شباهت دارندو همانند انها آرواره هایی با دندانهای تیز دارند که با آنها حشرات و جانوران گوچک دیگر را میگیرند و قطعه قطعه میکنند.

حشره خواری راه بسیبار مناسبی برای زندگی است. برای همین این دستها حیوانات در سراسر دنیا یافت میشوند. خفاشهای حشره خوار گروه قدیمی دیگری هستند. قدرت پرواز در حدود 50میلیون سال پیش در این جانوران تکوین یافت، و از ان زمان تاکنون ذخیره عظیمی از حشراتی را که پرواز میکنند خورده اند. مورچه ها و موریانه ها منبع غذایی بزرگ دیگری هستند، که غذای اصلی جانوران غیر خویشاوند بسیاری از گروهها، از جمله مورچه خوارها و آرمادیلها را تشکیل میدهند.

 

تغذیه:

این جانوران روزانه حدود وزن خود و گاهی بیشترغذا میخورند.آنها میان پس مانده هایی که زیر بوتها باقی مانده این طرف و آن طرف میروند و از سوسکها و عنکبوتها و هزار پاها تغذیه میکنند. خارپشتها نیز انواع حشرات و حلزونهای بدون صدف را میخورند. موشهای زیرزمینی در شبکه زیرزمینی خود کرمها و جانوران دیگر را میخورند. برای پانگولینها، آآرداواذکها و مورچه خواران دیگر انواع کمی غذا موجود است. برای این جانوران پنجه های بزرگی که با انها بتوانند لانه ها را خراب کنند و زبان دراز چسبناک که با آن بتوانند تعداد زیادی جانور را لیس بزنند از گاز گرفتن مهم تر است. بنابراین این جانوران یا دندان ندارند یا اگر دارند ساده و کوچک است. خفاشها دندانهای تیزی دارند که با آن حشرات را می قاپند و گاز میزنند. و حتی از بالهای خود برای به دام انداختن طعمه خود استفاده میکنند.

دوره فعال:

 موش پوزه دار از آنها که بیشتر ساعات روز را فعالیت میکند و فقط فواصل کوتاهی را به استراحت اختصاص میدهد، به غذای زیاد احتیاج دارد. خفاش، اگرچه بدنی کوچک با سطحی وسیع دارد، به طور مداوم فعالیت نمیکند. این جانور شبها برای صید حشرات شبرو به شکار میرود. در مدت روز خود را به طور معلق و سر به پایین آویزان میکند. تا بدین ترتیب دمای بدنش نقصان یابد و بتواند برای فعالیت شبانه انرژی ذخیره کند.

زمستان خوابی:

در مناطق گرمسیری معمولا بیشتر سال حشره برای شکار وجود دارد، اما در نواحی معتدل تعداد حشرات ممکن است در تابستان زیاد و در زمستان کم باشد. موشهای پوزه دراز تمام طول سال فعال هستند و زمستان راب ه سختی میگذرانند و حتی ممکن است بمیرند. خارپشتها با زمستان خوابی این مشکل را حل کرده اند. خفاشها نیز در ماههای بسیار سرد به خواب زمستانی میروند.

انواع مهم: موش کور(47گونه) خارپشت(15گونه) موشهای پوزه دراز(بیش از 200گونه) خفاشها (بیش از 900گونه)پانگولینها(مورچه خوار فلس دار اسیاسس آفریقایی) و آرمادیلها(20گونه) هستند.