ساختمان واژه های مشتق/مرکب/مشتق مرکب - فارسی ( هفتمی ها)

ساختمان واژه های مشتق/مرکب/مشتق مرکب - فارسی ( هفتمی ها)

درسی

قیمت : رایگان

ساختمان واژه های مشتق/مرکب/مشتق مرکب
 
1-اسم ساده :اسمی که فقط ازیک جزء معنادارساخته شده باشد:گوسفند ، اسفندیار ، خانه ،فرهنگ .
2-اسم غیرساده :اسمی که بیش ازیک جزءمعنا داردارد ومی توانیم آن هارابه دویا چندبخش تقسیم کنیم:کتاب خانه  ، قلم تراش ، کارکرد .
اسم غیر ساده نیز به سه نوع تقسم می شود :1-اسم مشتق 2-اسم مرکّب 3-اسم مشتق –مرکّب
1-اسم مشتق :اسمی که درساختمان آن یک جزءمعنادار ویک جزء معناساز(معنی را عوض کند)وجودداشته باشد 
در کلمات مشتق اگر جزء بی معنی قبل از جزء معنی دار باشد ، پیشوند و اگر بعد از آن باشد پسوند نامیده می شود . در زیر به مهم ترین پیشوند ها و پسوند ها ی مشتق ساز اشاره می شود . 

 مهم ترین پیشوند ها ی مشتق ساز :
        با + اسم = صفت ؛ مثال : باادب 
       بی + اسم = صفت ؛ مثال : بی درد 
       نا + صفت = صفت ؛ مثال : نادرست 
       نا + اسم = صفت ؛ مثال : ناسپاس 
       نا + بن فعل = صفت ؛ مثال : نادان 
      ن+بن فعل =صفت؛ مثال:نشکن / نسوز 
       هم + اسم = صفت ؛ مثال : هم کلاس مهم ترین پسوند های مشتق ساز :

 
      اسم + ی = صفت ؛ تهرانی ، ماندنی ، خانگی  ( "ی" نکره مشتق ساز نیست . مثل : مردی و ... )
      صفت + ی = اسم ؛ خوبی ، درستی ، آلودگی و...
      اسم + ی = اسم ( اسم حرفه یا مکان شغل ) ؛ خیاطی ، قصابی و...
      اسم + گر = اسم ( صفت شغلی ) ؛ آهنگر ، کوزه گر و...
       اسم + گری = اسم ؛ وحشی گری و...
      اسم یا صفت + یت = اسم ؛ مرجعیت ، آدمیت و...
      بن ماضی+ ار= اسم ؛ کردگار،گفتارو.. 
      بن ماضی + ه / ـه = صفت مفعولی ؛ خورده ، شنیده و....
نکته: باید توجّه داشت که اگر این ( ه ) جزء ساختمان فعل نباشد تکواژ اشتقاقی خواهد بود یعنی مشتق می سازد . او دید ه ی روشنی دارد ( ه ) و ند مشتق ساز نیست چون جزء خود کلمه  است .
      بن مضارع + ه / ـه = اسم ؛ خنده ، گریه و...
      اسم + ه / ـه = اسم ؛ زباله ، زبانه و...
      صفت + ه / ـه = اسم ؛ زرده ،سفیده و..
      بن مضارع + ـِ ش = اسم ؛ بینش ، دانش و...
      بن مضارع + ان = صفت ؛ گریان ، خندان و ...
      اسم + انه = اسم ؛ صبحانه ، بیعانه و .. 
      اسم + انه = صفت / قید ؛ عاقلانه ، محرمانه و ...
      صفت + انه = صفت / قید ؛ عاقلانه ، مخفیانه و ...
      صفت شمارشی + گانه = صفت ؛ دوگانه ، پنج گانه و ...
      بن مضارع + نده = صفت ؛ خورنده ، رونده و ...
      بن مضارع + ا = صفت ؛ جویا ؛ توانا 
      بن فعل + گار = صفت ؛ آموزگار ، آفریدگار و ...
      اسم + چی = اسم ؛ تلفنچی ، پستچی و..
      اسم + بان = اسم ؛ باغبان ، دربان و ...
      اسم + دان = اسم ؛ نمکدان ، قلمدان و..
      اسم + ستان = اسم؛ گلستان,هنرستان و
      اسم + گاه = اسم؛ سحرگاه ، شامگاه و..
      اسم + زار = اسم ؛ لاله زار و ...
      اسم + یه =اسم / صفت؛ خیریه، نقلیه و.
      اسم + ـَ ک = اسم؛عروسک،شهرک و..
      صفت + ـَ ک =اسم؛زردک،سرخک و..
      اسم + چه = اسم ؛ دریاچه، و ..
      اسم + مند = صفت ؛ هنرمند و ...
      اسم + ور = صفت ؛ نامور ، ...
      اسم + ناک = صفت ؛ ترسناک و...
      اسم + وار/واره = صفت / قید اسم ؛ امیدوار،ماهواره و...
      اسم + گین = صفت ؛ اندوهگین و ...
      اسم یا صفت + ین= صفت؛دروغین و.. 
تکواژها یی که مشتق نمی سازند عبارتند از :  
-  نشانه های جمع  ( ها  ،  ان  و  ی نکره ) ؛  آدم ها  ،  معلمان، ( ی )   کتابی خریدم 
-  تر  و   ترین  در آخر صفت و قید  ؛  خوب تر  ،   بالا ترین  
-  پیشوند های  صرفی ؛  بـ  ،  می  و  نـ     می روم /نرو / بیاید 
- شناسه های فعل  ماضی و مضارع فرقی نمی کند .  
-  ضمائر شخصی متصل که به اسم می چسبند . ـ م ،ـ ت ، ـ ش ، ـ تان  ، ـ تان ، ـ شان .
-  فعل های کمکی در ماضی نقلی    ام ،  ای  ،  است ،  ایم  ، اید  ، اند  . 
به این وند ها تصریفی می گوییم وند های تصریفی تغییری در ساختمان کلمه ایجاد نمی کنند و به این خاطر مشتق نمی سازد . 
انواع اسم مرکّب :
1)اسم+اسم = اسم :لاک پشت ، شاه توت ، دستمزد ، دام پزشک ،حاجی فیروز ،کارنامه ، آب گوشت ،کتاب خانه 
2)اسم +بن ماضی = اسم ::کارکرد ، رهاورد ، صلاحدید،دستبرد ، دستاورد 
3)اسم+بن مضارع= اسم : :آبکش ،خط کش ،خاک انداز ، مدادتراش ،دستبند ،گلگیر
4)صفت +اسم = اسم :سیاه مشق ، نوروز ،سپیدرود ،چهارپا ،سبزقبا
5)ضمیر+ بن مضارع =اسم : خودنویس ،خودتراش
6)صفت +بن مضارع = اسم :زیرگذر   زودپز   دور نما
7)صفت +اسم = اسم = بالا دست   زیرزمین    پس کوچه 
8)اسم + صفت =صفت : قدبلند  ریش سفید پابرهنه 
9)صفت +اسم =صفت :بدبخت  سفید پوست   بد گمان  بزرگ سال 
10)اسم +بن مضارع=صفت :دروغ گو   خدا شناس  چادر نشین   محبت  آمیز
11)ضمیر +بن