ترفند هایی در اعمال ضرب و جمع و تقسیم .ریاضی ( هفتمی ها)

ترفند هایی در اعمال ضرب و جمع و تقسیم .ریاضی ( هفتمی ها)

درسی

قیمت : رایگان

ترفند هایی در اعمال ضرب و جمع و تقسیم
 
در ضرب
 
عدد زوج × عدد فرد =  عدد زوج                    عدد فرد × عدد فرد =  عدد فرد                 عدد زوج × عدد زوج = عدد زوج
 
 
  عدد منفی × عدد مثبت =  عدد منفی                   عدد مثبت × عدد منفی = عدد منفی
 
عدد منفی ×  عدد منفی = عدد مثبت                   عدد مثبت × عدد مثبت =  عدد مثبت     
 
 
 
در جمع
          12      +       5      =      17                          15     +     5       =      20     
      عدد زوج + عدد فرد =  عدد فرد                عدد فرد + عدد فرد =  عدد زوج   
 
20      +     4          =     24   
  عدد زوج + عدد زوج = عدد زوج
 
 
در تقسیم
اگر دو عدد بر هم بخش پذیر باشند یعنی بعد از عمل تقسیم باقیمانده صفر شود و مقسوم علیه عدد اعشاری نباشد یعنی در مقسوم علیه عددی دارای ممیز نباشد. این قوانین حکم می کنند .
 
       20        ÷       5       =       4                     15  ÷     3      =         5         
   عدد زوج ÷ عدد فرد =  عدد زوج            عدد فرد ÷ عدد فرد =  عدد فرد                
 
    20    ÷      4       =      5
عدد زوج ÷ عدد زوج = عدد فرد