کنایه های رایج در زبان فارسی ( هفتمی ها)

کنایه های رایج در زبان فارسی ( هفتمی ها)

درسی

قیمت : رایگان

✅کنایه های رایج در زبان فارسی ✅


✅سر دماغ بودن کنایه از  سر حال بودن 
✅سر خویش گرفتن = به دنبال کار خود رفتن
✅سر به قدم کسی گذاشتن= خود را فدایی کسی دانستن
✅سر زا رفتن= در هنگام زایمان مردن
✅سر به سر کسی گذاشتن=  مزاحم کسی شدن
✅سرغم در بغل داشتن= غمگین بودن
✅سر را راست ( بالا )نگه داشتن= متین و راست قامت و بی ترس بودن
✅سر از هر کاری درآوردن= آگاه و با تجربه و متفکّر بودن
✅سر در مقابل کسی خم کردن= تسلیم شدن
✅سر نیاز به آستان آوردن= اعلام نیازمندی
✅سر در هر سوراخی کردن= فضول بودن
✅سر راحت بر بالین نهادن= آرامش داشتن
✅سر از پا نشناختن= شاد و خوشحال بودن
✅سر را باختن= در راه چیزی جان دادن
✅سر پیاز بودن و یا ته پیاز بودن= ارتباط داشتن با موضوعی و یا مسئله ­ای
✅سر بودن از دیگران= برتری و تفوّق داشتن
✅سر و ته یک کرباس بودن= از یک جنس و از یک قماش بودن
✅سر به گریبان بردن= فکر کردن
✅سری توی سرها درآوردن= مشهور شدن
✅سر سالم به گور نبردن= به مرگ طبیعی نمردن
✅سر کسی را خوردن= پر حرفی کردن در برابر او
✅سر کسی را شیره مالیدن= او را گول زدن و فریب دادن
✅سر کسی را گرم کردن= او را مشغول کردن
✅سر کسی را دور دید= از غیبت کسی استفاده کردن
✅سر کسی را زیر آب کردن= او را به شکلی نابود کردن
✅سر بار کسی بود= طفیلی و انگل زندگی دیگران شدن
✅سر به راه بودن= آرام و مطیع بودن
✅سر به کسی برداشتن ( سر بر تافتن )= قیام علیه کسی ( شورش علیه کسی )
✅سر بر خط داشتن= مطیع کسی بودن
✅سر بر گرفتن= مسافرت کردن ( مسافر شدن )
✅سر بسته= مخفی پنهان
✅سر به سر شدن= مساوی شدن
✅سر به مهر= دست نخورده
✅سر جمله = خلاصه و گزیده
✅سر جنبانیدن= تحسین کردن ( گاه علامت تعجّب است )
✅سر چشمه را کور کردن= از ابتدا چاره ­ی کاری را کردن ( اتفاقی را پیش بینی و مقابله کردن )
✅سر به باد دادن= جان خود را بیهوده  از دست دادن
✅سر خر بودن= مزاحم بودن
✅سر کسی را خوردن= باعث مرگ کسی شدن
✅سر رشته از دست رفتنقدرت در اختیار گرفتن امری را از دست دادن
✅سر سبزشاد   و خوشحال ، کامکار و صاحب دولت
✅سر سپاردن ( سر سپرده بودن )فرمان بردن مطیع بودن
✅سر و کلّه زدن با کسیبحث و جدل داشتن با او
✅سر و کیسه کردن ( سر کیسه کردن ) کسیاو را فریب دادن
✅سر یکی کردن= اتّحاد
✅سر تو لاک خود داشتن= به فکر خود بودن، به دیگران کاری نداشتن
✅سر آوردن ( سر بردن )= عجله داشتن ( با سرعت  آمدن و یا رفتن )
✅سر به تو بودن= ساکت و بی سر و صدا بودن
✅سر به زمین گذاشتن= مردن