فرمول های ریاضی ( هفتمی ها)

درسی

قیمت : رایگان

فرمول های ریاضی پایه هفتم متوسطه اول

) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش
محیــط مـــربــــع =   ۴ × یک ضلع۲) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض
محیط مستطیل = ۲ × ( طول + عرض)۳) مساحت مثلث = ۲÷ ( قاعده × ارتــــــفاع )
محیط مثلث = مجموع سه ضلع۴) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ۲÷ ( قاعده × ارتفاع )
محیط مثلث متساوی الاضلاع = ۳ × یک ضلع۵) مساحت مثلث متساوی الساقین = ۲÷ ( قاعده × ارتفاع )
محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع۶) مساحت مثلث قائم الزاویه = ۲÷ ( قاعده × ارتفاع )
محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع۷) مساحت ذوزنقه = نصف ارتفاع × ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک )
محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع۸) مساحت لوزی = ۲÷ ( قطر بزرگ × قطر کوچک )
محیط لوزی = ۴ × یک ضلع۹) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع
محیط متوازی الاضلاع = ۲ × مجموع دو ضلع متوالی۱۰) مساحت دایره = عدد پی (۳/۱۴ ) × شعاع × شعاع
محیط دایره = عدد پی ( ۳/۱۴ ) × قطر
محیط دایره = شعاع × عدد پی (۳/۱۴)×۲۱۱) مساحت کره =  شعاع به توان دو ×۳/۱۴ × ۴
حجم کره = شعاع به توان سه × ۳/۱۴ × چهار سوم
۱۲) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) ×۳/۱۴۱۳ ) محیط چند ضلعی منتظم = طول یک ضلع × تعداد اضلاعش۱۴ ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع
حجم مکعب مربع = مساحت قاعده × ارتفاع۱۵ ) حجم هرم = ارتفاع هرم × مساحت قاعده ی هرم× یک سوم
۱۶) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع
حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع
سطح کل استوانه = مساحت دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × محیط قاعده )۱۷) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی
مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی۱۸) حجم مخروط = مساحت قاعده × ارتفاع × یک سوم