دستور زبان متمم ( هفتمی ها)

درسی

قیمت : رایگان

دستور زبان متمم
☆ -  متمم و انواع آن
👈  متمم در لغت به معنی " تمام کننده "  اسم فاعل عربی از مصدر " تتمیم " به معنی " تمام کردن " ، " کامل کردن "  و ... است
👈  متمم در اصطلاح : اسم یا گروه اسمی که پس از حرف اضافه می آید مانند 👇
👈  او با " دوچرخه " به " مدرسه " آمد👈  او از "  تاریکی " می ترسد👈  آشنایی با " شما " مایه افتخار ما است
☆  -  انواع متمم :
👈  ۱ - متمم فعل ( متمم اجباری )👈  ۲ - متمم اسم👈  ۳ - متمم قید👈  ۴ - متمم صفت👈  ۵ - متمم صوت ( شبه جمله )👈  ۶ - متمم قیدی  ( متمم اختیاری )
⭕️  ۱ - متمم فعل ( متمم اجباری ) : متممی که فعل به آن نیاز دارد مانند : 👈  او از " من " رنجید👈  او ، درس را به " دانش آموز " فهماند👈  همه به " او " پهلوان می گویند 
¤ - متمم فعل ( متمم اجباری ) ، متمم فعل های گذرای زیر است 👇
☆ - ۱ - فعل های گذرا به متمم مانند : ترسید ، نازید ، رنجید و ...☆ - ۲ - فعل های گذرا به مفعول و متمم مانند : ترساند ، چسباند ، خرید و...☆ - ۳ -  فعل های گذرا به مسند و متمم مانند : گفت ( در معنای نامید و صدا زد ) لقب داد و ...
¤ - تنها متمم فعل ( متمم اجباری ) جزء اجزای اصلی جمله محسوب می شود 
⭕️  ۲ - متمم اسم : اسم یا گروه اسمی که با کمک حرف اضافه ، وابسته پسین اسم قرار می گیرد ( و در جمله در پی اسمی یا پیش از اسمی می آید ) و توضیحی به آن می افزاید مانند : 
👈  از " گرز " و " کمند " و " نیزه " خبری نیست👈  خبری از " گرز " و " کمند " و " نیزه " نیست
¤ - همان گونه که بعضی از فعل ها به متمم نیاز دارند و به اصطلاح با حرف اضافه خاصّی به کار می روند ، بعضی از اسم ها نیز نیاز به متمم دارند و مانند فعل با حرف اضافه خاصّی به کار می روند که به این گونه متمم ، متمم اسم می گویند مانند :
👈  آشنایی با " شما " مایه افتخار ما است👈  افتخار به " دوستی " با " دانایان " افتخار واقعی است
¤ - متمم اسم به همراه اسم متمم پذیر ( هسته ) یک گروه اسمی است وبه عنوان یک‌ واحد یک پارچه در نظر گرفته می شود مانند :
👈  آشنایی باشما ، مایه افتخار ما است
👈  آشنایی با شما = گروه اسمی ، در نقش نهاد
¤ - اسم هایی که به متمم نیاز دارند در هر نقشی که باشند به متمم نیاز دارند که در این صورت متمم اسم ، متمم همان نقش نامیده می شوند مانند :  متمم نهاد ، متمم مفعول ، متمم متمم ، متمم مسند و ... مانند :
👈  متمم اسم = متمم نهاد مانند : " شما"   👇👈  آشنایی با " شما " مایه افتخار ما است  
👈  متمم اسم = متمم مفعول مانند " دلیل "👇👈  شکایت از کسی ، نیاز به " دلیل " دارد
👈  و ...
⭕️  ۳ - متمم قید : متممی که با بعضی از قید ها تشکیل گروه قیدی می دهند مانند :
👈  اتوبوس ،  پر از " مسافر " می رفت👈  اوتندتر از "  من " می دود 
¤ - متمم قید با متمم قیدی ( متمم اختیاری ) متفاوت است¤ - قید های تفضیلی و بعضی از قید های غیر تفضیلی متمم پذیر هستند
⭕️  ۴ - متمم صفت : متمم هایی که اختصاص به صفت دارند مانند :
👈  دوستی صمیمی تر از " شما " سراغ ندارم👈  دلهای از " غم " شکافته با محبت شکفته می شوند¤ - متمم صفت می تواند قبل یا بعد از صفت قرار گیرد ¤ - صفت های تفضیلی و بعضی از صفت های بیانی متمم پذیر هستند
⭕️  ۵ - متمم صوت ( شبه جمله ) : متمم هایی که مخصوص صوت ( شبه جمله ) باشند مانند :👈  حیف از این همه زحمت👈  دریغ از این همه دوستی
⭕️  ۶ - متمم قیدی ( متمم اختیاری = متمم اختیاری فعل ) : متممی که مخصوص ( متمم اجباری ) فعل یا دیگر اجزای جمله ( چون متمم نهاد ، مفعول و ... ) نباشد مانند :
👈  او با " دوچرخه " از " خانه " به " مدرسه " آمد
● - گاهی مجموعه حرف اضافه و متمم در کنار فعل های گذرا به مسند می نشیند ونقش مسند را بازی می کند(جانشین مسند می شود ) مانند :👈  این پارچه از ابریشم است 👈 از ابریشم = مسند
● -  گاهی مجموعه " حرف اضافه و اسم‌ " در جایگاه و کارکرد صفت ظاهر می شود مانند : کشور های در حال توسعه
● - گاهی یک گروه اسمی به همراه حرف اضافه به عنوان بدل به کار می رود مانند : کتاب " مدیر مدرسه " از آثار جلال آل احمد را حتماً بخوانید