موادهوشمند -علوم ( هفتمی ها)

درسی

قیمت : رایگان

موادهوشمند:
مواد هوشمند موادی هستند که قادرند در مقابل محرکهای خارجی خواص فیزیکی خود مانند حجم، اندازه، شکل، ویسکوزیته، رنگ و غیره را تغییر دهند و یا تبدیل انرژی انجام دهند.
به عبارت دیگر این مواد موادی هستند که قادرند شرایط و محیط اطراف خود را درک کرده و نسبت به محرکهای اطراف خود ( شامل محرکهای مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی و غیره) واکنش نشان دهند؛ به عنوان مثال اگر یک مایع هوشمند را در مقابل میدان مغناطیسی یا الکتریکی قرار دهیم ظرف یک میلی ثانیه میتواند با تغییر ویسکوزیته از یک مایع به جامد یا ترکیبی شبه جامد تبدیل شود و یا اگر به یک ماده هوشمند کمی حرارت یا فشار وارد کنیم تغییر شکل یا تغییر اندازه قابل توجهی خواهند داشت.
مواد هوشمند در مقابل مواد عادی هستند که خواص فیزیکی تقریباً ثابتی دارند و در مقابل محرکهای خارجی تغییرات کمی دارند که این تغییرات قابل توجه نیستند مثلاً اگر یک جامد را تا دمای مشخصی گرم کنیم ذوب می شود و اگر گرما را حذف کنیم مادامی که دمای جسم به دمای انجماد نرسیده مایع باقی میماند، یا اگر یک مایع مثل روغن را گرما دهیم ویسکوزیته آن کمی کمتر شده و روانتر می شود.