طرز ساخت فعل ماضی - فارسی (هفتمی ها)

طرز ساخت فعل ماضی - فارسی (هفتمی ها)

درسی

قیمت : رایگان

طرز ساخت فعل ماضی


ماضی ساده = بن ماضی + شناسه
ماضی استمراری = می + بن ماضی + شناسه
ماضی التزامی = بن ماضی +باش + ه + شناسه 
ماضی بعید = بن ماضی + ه + ب + شناسه
ماضی نقلی = بن ماضی + ه +‌ شناسه
طرز ساخت فعل مضارع
ماضی اخباری = می + بن مضارع + شناسه
ماضی التزامی = ب + ‌بن مضارع + شناسه

طرز ساخت فعل مستقبل
مستقبل = خواه + شناسه + بن ماضی
نکته : ساختار بن ماضی +  ه را صفت مفعولی میگویند