ارایه های ادبی -زمان فعل ها و کاربرد آنها - فارسی ( هفتمی ها)

ارایه های ادبی -زمان فعل ها و کاربرد آنها - فارسی ( هفتمی ها)

درسی

قیمت : رایگان

زمان فعل ها و کاربرد آنها 

🔻انواع فعل ماضی:۱- ماضی ساده  ‌: بن ماضی + شناسه 👈نوشت 
۲- ماضی استمراری: می+ ماضی ساده 👈 می نوشت 
۳-ماضی بعید : صفت مفعولی + بود + شناسه 👈 نوشته بود 
۴- ماضی التزامی : صفت مفعولی + باش+ شناسه 👈 نوشته باشد 
۵- ماضی نقلی: صفت مفعولی+ ام ،ای،است،ایم،اید،اند 👈 نوشته است 
۶- ماضی مستمر : داشت +شناسه+ ماضی استمراری👈 داشت می نوشت 
🔻انواع فعل مضارع: ۱- مضارع اخباری : می + بن مضارع+ شناسه 👈 می نویسد 
۲- مضارع التزامی :  ب + بن مضارع + شناسه👈 بنویسد 
۳- مضارع مستمر : دار+ شناسه+ مضارع اخباری 👈 دارد می نویسد 
🔻آینده : خواه +شناسه+ بن ماضی 👈 خواهد نوشت  🔻کاربرد افعال : ۱- ماضی ساده: بیان کاری که در گذشته بطور کامل انجام گرفته است
۲- ماضی استمراری:  بیان کاری که در گذشته بطور پیوسته ادامه داشته است 
۳-ماضی بعید : بیان کاری که در گذشته پیش از کار دیگر اتفاق افتاده است 
۴- ماضی التزامی : بیان کاری در گذشته همراه با احتمال،الزام و آرزو ۵- ماضی نقلی : بیان کاری که در گذشته انجام گرفته ،ولی گوینده شاهد آن نبوده و صورت نقل قول دارد 
۶- ماضی مستمر : بیان کاری که در گذشته همزمان با کار دیگری صورت گرفته است 
۷- مضارع اخباری : بیان حقایق کلی و مطالب علمی ،،بیان کاری که در آینده انجام خواهد پذیرفت 
۸- مضارع التزامی : برای بیان احتمال ،الزام  و آرزو در آینده 
۹-مضارع مستمر : بیان کاری که هم اکنون در حال جریان است.
۱۰- مستقبل: بیان کاری که از این پس انجام خواهد پذیرفت .