کلمات پرسشی با مثال. عربی ( هفتمی ها)

کلمات پرسشی با مثال. عربی ( هفتمی ها)

درسی

قیمت : رایگان

کلمات پرسشی با مثال. پایه هفتم

مثال
👈هلْ هذا قلم؟ آیا این قلم است

👈منْ اَنت؟..توچه کسی هستی؟ توکیستی

👈منْ هو؟ ( مذکر)

👈منْ هِیَ ؟ (مونث)اوکیست.

👈لمَنْ هذاالْکِتاب؟ این کتاب مال کیست

👈ما ذلک؟( مذکر)

👈 ماتلک؟ (مونث)آن چیست

👈ماهوَ؟ ماهی َ؟ آن چیست.(برای اشیاء)

👈ماذا قٰال...چه گفت 

👈ایْنَ؟ الْکتاب؟ کتاب کجاست؟

👈 منْ اَیْنَ اَنت؟ اهل کجایی.(بچه کجایی؟)

👈 کمْ قلم عندک؟ چند مداد داری؟

👈 کمِ الساعةُ الْآن؟ اکنون ساعت چند است

👈کیف حالُک؟ حالت چطوراست ؟