کلمات متضاد مهم - عربی ( هفتمی ها)

کلمات متضاد مهم - عربی ( هفتمی ها)

درسی

قیمت : رایگان

کلمات متضاد مهم

1) صَغیر (کوچک)  کَبیر (بزرگ)  

2) قَلیل (کم)  کَثیر (زیاد ، بسیار)  

3) هُنا (این جا)   هُناكَ (آن جا)  

4) أمامَ (روبرو)  خَلفَ (پشت)  

5) أمسِ (دیروز)  غَد (فردا)  

6) بارِد (سرد) حارّ (گرم)  

7) بَعید (دور)  قَریب (نزدیک)  

8) بِدایَة (شروع)  نِهایَة (پایان)  

9) لَیل (شب)  نَهار (روز)  

10) تَحتَ (زیرِ) # فَوقَ (بالایِ)  

11) جَمیل (زیبا)  قَبیح (زشت)  

12) حَیاة (زندگی)  مَوت (مرگ)  

13) عِلم (دانش)  جَهل (نادانی)  

14) عالِم (دانا ، دانشمند)  جاهِل (نادان)  

15) ذَهَبَ (رفت)  جاءَ ، أتیٰ (آمد)  

16) ذَهَبَ (رفت)  رَجَعَ (برگشت)  

17) رَخیص ، رَخیصَة (ارزان)  غالی ، غالیَة (گران)  

18) أراذِل (فرومایگان)  أفاضِل (شایستگان)  

19) سَأَلَ (پرسید)  أجابَ (پاسخ داد)  

20) سوء (بد ، بدی)  حُسن (خوبی)  

21) شِراء (خریدن)  بَیع (فروش)  

22) صَداقَة (دوستی)  عَداوَة ، عُدوان (دشمنی)  

23) حَزین (غمگین)  مَسرور (شاد)  

24) حُزن (ناراحتی ، اندوه)  فَرَح (شادی)  

25) حَزِنَ (غمگین شد)  فَرِحَ (خوشحال شد)  

26) کَذَبَ (دروغ گفت)  صَدَقَ (راست گفت)  

27) لَكَ (برايت ، به سودِ تو)   عَلَیكَ (به زیانِ تو)  

28) یَمین (راست)  یَسار (چپ)  

29) عَلَی الْیَمینِ (سمتِ راست)  عَلَی الْیَسارِ (سمت چپ)  

30) قادِم (آینده)  ماضی (گذشته)  

31) أوَّل (یکم ، نخستین)  آخِر (پایان ، آخرین)  

32) وَحدَة (تنهایی) جَماعَة (جماعت)  

33) واقِف (ایستاده) جالِس (نشسته) #کلمات_متضاد_عربی_هفتم __