شهاب مظفری - اتفاقا عشق

موزیک

قیمت : رایگان

اتفاقا عشق یعنی راه را گم کرده باشی 

اشتباهی را برای بار چندم کرده باشی 

اتفاقا بهتر است از چشم عاقلها بیفتی  

کارهای بر خلاف میل مردم کرده باشی 

گوش به حرف مردم نمیدم اصلا به ما چه مردم چی میگن 

اتفاقا افتادن این اتفاقو مردم شنیدم 

خودم بودم خودم کردم خودم خواستم 

که تنها از تو و عشق تو آرامش بگیرم 

اگر با من قراره زندگی کردن نداری من در آرامش بمیرم