ای عشق _ فریدون آسرایی

موزیک

قیمت : رایگان

ای عشق ای که میسوزی و میسوزانیم ای

عشق پشت پلکت شب به شب زندانیم 
ای جان ای نگاه بی گناهت آسمان ای 

جان خاطراتم مانده بی تو زیر باران

ای عشق از غمت دیوانه ام آرام گریه  

بر شانه ام برگرد راه برگشتی اگر هست 

ای عشق دل به دریا میزنم طوفانیم 

امشب مست مستم از چه میترسانیم