آهنگ خاک زیبا - بهروز یزدانی راد

آهنگ خاک زیبا - بهروز یزدانی راد

موزیک

قیمت : رایگان

متن آهنگ خاک زیبا

بهروز یزدانی راد - علم و تفکر

ایران من ای خاک زیبا
ای هستی و امید فردا
در روز سختی جان جانا
سر خم مکن بر روزگار
سر خم مکن بر روزگار
یک سوی تو دریای خزر
سوی دگر خلیج فارس
این سویه تو ترک و عرب
آن سوی تو بلوچ و فارس

با من بمان در این دیار

سر خم مکن بر روزگار

ایران من ای خاک زیبا
ای هستی و امید فردا
در روز سختی جان جانا
سر خم مکن بر روزگار
سر خم مکن بر روزگار
یک سویه تو دریا خزر
سویه دگر خلیج فارس
این سویه تو ترک و عرب
آن سوی تو بلوچ و فارس
با هم بمان در این دیار
سر خم مکن بر روزگار
سر خم مکن بر روزگار
ای آتش خافته به خاک
ای تو نهادت پاک پاک
ای دامنت غرقه به خون
ای سرزمین لاله گون
بگذر از این نامردمان
بگذر ز حرف این و آن
خاری به چشم دشمنان
شوری بپاکان در جهانان
جانا بمان تو یادگار
جانا بمان تو یادگار
سر خم مکن
سر خم مکن
سر خم مکن بر روزگار
سر خم مکن بر روزگار
ایران بمان تو جاودان
سر خم مکن بر روزگار